Search
Close this search box.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติส่งมอบนวัตกรรมการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวฮางงอกด้วยวิจัยและนวัตกรรม

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.66 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้คัดเลือกพื้นที่อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษรวมถึงพื้นที่ข้างเคียง โดยนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้การต้อนรับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และ คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในโอกาสส่งมอบนวัตกรรมในโครงการ “การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวฮางงอกด้วยวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” ให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมขยายพันธุ์ข้าวตำบลหนองแค บ้านมะยาง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการยกระดับกระบวนการผลิตข้าวฮางงอกแบบดั้งเดิม ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ตามโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG Model) ช่วยลดเวลาแรงงาน และ ต้นทุนการผลิตสู่การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการแปรรูปข้าวฮางงอก สู่การยกระดับการผลิตจากวิธีการเดิมตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีคุณภาพมาตรฐานและใช้ระเวลาผลิตที่สั้นลง จากเดิม 7 วัน เหลือเพียง 2 วัน โดยผ่านชุดอุปกรณ์ล้างข้าวเปลือก ชุดอุปกรณ์เร่งการแช่และเพาะงอกข้าวเปลือก ชุดอุปกรณ์นึ่งข้าวเปลือก ชุดอุปกรณ์อบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน โดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลการันตีจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติหลายรางวัล ที่สำคัญ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มส่วนกำไรได้ถึง 17.6 เท่า หากเทียบกับการจำหน่ายเป็นข้าวสารขาวทั่วไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231010193953387