Search
Close this search box.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยภาคใต้ จัดมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

share to:

Facebook
Twitter

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยภาคใต้ จัดมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ชูแนวคิด “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ภาคใต้โมเดล”

วันนี้ (28 มิ.ย.66) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย จัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ครั้งที่ 12 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ภายใต้แนวคิด “วิจัย นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ภาคใต้โมเดล” เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ โดยมี ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงาน นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้บริหารของ มวล. ผู้บริหาร วช. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) เป็นเวทีระดับภูมิภาคที่นำเสนอผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยการประยุกต์นำแนวคิด BCG Model ซึ่งมีความสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาผนวกกับการพัฒนาภูมิภาคด้วยการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของ วช. โดยพื้นที่จัดมหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้ เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการนำแนวคิด BCG Model เข้าไปประยุกต์ใช้ เพราะมีจุดเด่นทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีภาคการผลิตแปรรูปที่เข้มแข็ง และศักยภาพเชิงพื้นที่ที่เหมาะสม รวมถึงการมีนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดในเขตภาคใต้ตอนบนสู่การสร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

โดย ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ได้กล่าวชื่นชมในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานเครือข่ายวิจัยในภาคใต้ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้น นับว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งในการเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม สร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้กับบุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาหรือสร้างสรรค์ พร้อมต่อยอดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ นับเป็นโครงการที่เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

สำหรับงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ครั้งที่ 12 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติ, การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในด้านการเกษตรและอาหารแนวใหม่ ด้านพลังงานและวัสดุ ด้านการท่องเที่ยว บริการและการพัฒนาสังคม และด้านการแพทย์และสุขภาพ, การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช., การจัดแสดงผลงานวิจัยของหน่วยงานและนักวิจัยในพื้นที่โดยเครือข่ายการวิจัยในภูมิภาค, กิจกรรมการประชุมและเสวนาในหัวข้ออันโดนเด่นที่เกี่ยวกับภูมิภาค, การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา, นิทรรศการ Highlight เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของภูมิภาค, พื้นที่ให้คำปรึกษาความรู้จากงานวิจัย และตลาดนัดสินค้าชุมชน

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230628142238961