Search
Close this search box.

จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้

โดยในการประชุมเพื่อให้จังหวัดนครสวรรค์พัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการมีส่วนร่วมบูรณาการส่งเสริมพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพื้นที่เป้าหมายและสถานประกอบการในพื้นที่ ในการพัฒนาพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ และพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการการ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะ 5 ปี

ทั้งนี้ทางจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะ 5 ปีพื้นที่ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวิสัยทัศน์ “หนองโพต้นแบบเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้วย BCG โมเดล” และมีพันธกิจ 1) ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้วย BCG โมเดล ในทุกระดับให้เติบโต อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 3) ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม และบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการพัฒนา พื้นที่ของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ ระบบการดำเนินงานระดับโรงงานอุตสาหกรรมระดับกลุ่ม โรงงาน สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมต้นแบบ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5) พัฒนาพื้นที่ตามเกณฑ์ข้อกำหนดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป้าหมายอย่างน้อยต้องผ่าน เกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 1 ภายในปีงบประมาณ 2570

 

ที่มาข้อมูล/ภาพ : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230510143243379