Search
Close this search box.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งวางกรอบโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มุ่งหวังผลักดันส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ

share to:

Facebook
Twitter

นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการฯ และให้ความสำคัญในการจัดทำโครงการ ภายใต้แผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นหลัก เน้นวางโครงการแบบบูรณาการมากขึ้น และมุ่งหวังให้เกิดการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ และมีมติเห็นชอบร่างข้อเสนอ 5 โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนใต้ / โครงการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / โครงการขับเคลื่อนการเกษตรสู่การผลิตสินค้ามูลค่าสูงตามแนวทาง BCG Model / โครงการผลักดันการค้าสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดต่างประเทศ / และ โครงการนำแนวทางพระราชดำริมาต่อยอดขยายผลเพื่อแก้ไขด้านการเกษตร

 

 

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230703201509512