Search
Close this search box.

รัฐมนตรีเกษตรฯ ย้ำนโยบายหลัก 15 ด้าน ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปี 66 เน้นทำงานเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกร

share to:

Facebook
Twitter

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2566 ที่ยังคงเน้นย้ำนโยบายหลัก 15 ด้าน ได้แก่
1) นโยบาย “ตลาดนำการผลิต”
2) การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก
3) การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ Start Up
4) การส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming)
5) การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
6) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร
7) การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
8) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
9) การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
10) การประกันภัยพืชผล
11) การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
12) การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
13) การวิจัยและพัฒนา
14) การพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ข้อมูลพื้นที่ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
15) การประกันรายได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การทำงานในปี 2566 นี้ ยังคงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานยึดหลักยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 15 นโยบาย โดยให้ทำงานในเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในเรื่องของยุทธศาสตร์เกษตร 4.0 ซึ่งในยุคต่อไป 4.0 คงจะไม่พอ จึงต้องนำเอาเทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัย เพื่อนำมาลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร และบูรณาการการทำงานทั้งภายในกระทรวง หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ที่สำคัญตั้งใจที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร โดยจะต้องสร้างเครื่องมือและสร้างโอกาสให้พี่น้องเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรด้านการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำในเรื่องการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนเครดิต ซึ่งทุกหน่วยงานต้องร่วมกันวางแผนว่าจะให้เกษตรกรเดินหน้าอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขระดับโลก ซึ่งจะต้องปรับตัวตั้งแต่วันนี้ เพื่อที่จะส่งออกสินค้าเกษตรได้ อีกทั้งขอให้ทุกหน่วยงานมีการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ อาทิ

  • การนำนโยบายรัฐบาล BCG Model ไปสู่การปฏิบัติ
  • ด้านเกษตรปลอดภัย จะทำอย่างไรให้เกษตรกรปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดภัย ซึ่งถือเป็นหัวใจของการผลิต และเป็นนโยบายแรกที่มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเข้มข้น
  • การผลักดันค่าตอบแทนให้อาสาสมัครเกษตร
  • การบริหารจัดการน้ำที่ดี การใช้น้ำอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด
  • การแนะนำพืชเศรษฐกิจใหม่ ๆ พี่น้องเกษตรกร
  • การคาดการณ์ตลาดโลก ตลาดผู้บริโภคในอนาคต การตั้งเป้าหมาย “เป็นครัวของโลก” ต้องมีแหล่งผลิตอาหารที่เพียงพอสำหรับคนและสัตว์ ส่งเสริมการปลูกสำหรับอาหารในประเทศ เพื่อลดการนำเข้า

“อยากเห็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปลี่ยนเป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ให้ภาคการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศด้วย และได้ฝากให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อนำนโยบายดังกล่าวไปเป็นแนวทางไปปฏิบัติ โดยขอให้ดำเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้”

 

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221207171533980