Search
Close this search box.

รมต.อนุชา มอบหมาย เลขาฯ ธัชชญาณ์ณัช ลงพื้นที่ราชบุรี เดินหน้าสนับสนุนเกษตรเลี้ยงโค ตามโครงการ “โคล้านครอบครัว” สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (17 ก.ค.66) ณ หอประชุมเมืองโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมี นายวิชิต เครือสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกกองทุนฯ เข้าร่วมงาน

นายธัชชญาณ์ณัชฯ กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญกับการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทย ซึ่งได้เน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เกิดการสร้างอาชีพ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง พึ่งพาตนเองได้ โดยเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยไปสู่รูปแบบใหม่ให้เท่าทันเทรนด์โลก ตามแนวคิด BCG Economy Model ซึ่งจะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดย BCG จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด กระจายโอกาส กระจายรายได้ และนำความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง นำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูง และมีเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้สั่งการหน่วยงานในกำกับดูแล เดินหน้าโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดข้างต้น จึงเป็นที่มาของโครงการ “โคล้านครอบครัว” ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ BCG Model ควบคู่ ปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบดั้งเดิมที่ “ผลิตมาก แต่รายได้น้อย” (More for less) ไปสู่เกษตรสมัยใหม่ที่ “ผลิตน้อย แต่สร้างรายได้มาก” (Less for more) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงหรือเป็นสินค้าพรีเมียม ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

สำหรับการจัดงาน “สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง” ครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 14 โดยจัดเป็นจังหวัดสุดท้าย ซึ่งถือว่าครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว ส่วนบรรยากาศในงานมีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี/ราชบุรี/เพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ์/นครปฐม/สมุทรสาคร/สมุทรสงครามและสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มทักษะจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่ความสำเร็จเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (ประธานเครือข่าย/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทน สทบ.สาขาเขต), โครงการโคล้านครอบครัว โดยพรชัยฟาร์ม และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี, การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยหอการค้าจังหวัดราชบุรี, เสวนากองทุนหมู่บ้านต้นแบบ “ทำแล้ว ทำง่าย ทำได้…ไม่ยาก” โดยกองทุนหมู่บ้านวัดพระศรีอารย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, การดำเนินงานโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย, การจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง, กิจกรรม Business Matching และกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกด้วย

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230717165254229