Search
Close this search box.

ประเพณีวันลอยกระทงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 “สืบสานประเพณี ลอยกระทงวิถีอนุรักษ์ พัฒนาอัตลักษณ์สู่ความยั่งยืน”

share to:

Facebook
Twitter

ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน เชิญชวนประชาชนร่วมกันสืบสานประเพณีวันลอยกระทงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ “สืบสานประเพณี ลอยกระทงวิถีอนุรักษ์ พัฒนาอัตลักษณ์สู่ความยั่งยืน”

วันที่ 15 พ.ย.66 ที่ศาลาพอเพียง ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงการณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประเพณีวันลอยกระทงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 “สืบสานประเพณี ลอยกระทงวิถีอนุรักษ์ พัฒนาอัตลักษณ์สู่ความยั่งยืน” โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอุกฤษฎ์ แสงงาม นายก อบต.ปางหมู นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วน และประชาชน เข้าร่วมงาน

ในปี 2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเครือข่ายพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2566 ในวันที่ 23 – 28 พฤศจิกายน 2566 ณ 4 จุดหลัก ดังนี้

จุดที่ 1 วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู

จุดที่ 2 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ท่าโป่งแดง)

จุดที่ 3 วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2566 ณ สะพานข้ามน้ำปาย บ้านปางหมู ตรงข้ามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 59 (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เดิม)

จุดที่ 4 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566 ณ สวนสาธารณะลำน้ำแม่ฮ่องสอน เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีที่มีมาช้านาน และเป็นประเพณีที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอชมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงไปในน้ำ อันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด

ในปีนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดลอยกระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการลอยกระทงสวรรค์ปลอดโฟม และส่งเสริมสนับสนุนการทำกระทงสำหรับลอยน้ำด้วย วัสดุเหลือใช้ทางธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น เช่น ใบตองตึง เปลือกข้าวโพด มาประยุกต์ทำกระทง ผ่านนวัตกรรมภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวแม่ฮ่องสอน ซึ่งวัสดุเหล่านี้หาง่ายในท้องถิ่น และเป็นการนำของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตภาคการเกษตร เศษวัสดุตามธรรมชาติกลับมาใช้ประโยชน์ อันจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดการเผาในที่โล่ง ลดมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาสำคัญของภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แล้วยังต่อยอดเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้จากวัสดุเหลือใช้กลายเป็นสินค้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย BCG Mode (ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่างรู้คุณค่า อีกทั้งยังสนับสนุนให้ทำกระทงไม่ใช้ตะปู ลวด และเครื่องเย็บกระดาษ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความเป็นไทยควบคู่กับการอนุรักษ์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภายในงานกิจกรรมวันลอยกระทงปีนี้ ไม่ได้มีแค่กิจกรรมลอยกระทงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมในกิจกรรม และสร้างความบันเทิง ภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมปล่อยกระทงสวรรค์ปลอดโฟม ซึ่งทำจากกระดาษว่าวชนิดบางขึ้นโครงกระทงสวรรค์ด้วยตอกผูกด้วยเชือก จำนวนมากกว่า 6,000 กระทง อันจะเป็นอีกกิจกรรมที่จะช่วยลดการใช้โฟมในเทศกาลประจำปีของจังหวัด/กิจกรรมแสดงฝีมือทำกระทงเชิงสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรพร้อมทั้งมีกระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจำหน่ายจากเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม และพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่/กิจกรรมปล่อยโคมลอยที่ถูกต้องตามมาตรฐาน มผช.804/1552 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกระทรวงอุตสาหกรรม และกิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ มากมายภายในงาน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง ในระหว่างวันที่ 23 – 28 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณจัดกิจกรรมทั้ง 4 จุด ดังกล่าวข้างต้น และขอความร่วมมือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลิตหรือเลือกใช้กระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ 1 ครอบครัว 1 กระทง เลือกขนาดกระทงที่พอดี เพื่อลดปริมาณขยะที่จะเกิดจากกระทง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการ อุดหนุนสินค้าของชาวแม่ฮ่องสอน ช่วยกระจายรายได้ และกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจระดับชุมชนสร้างสังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231115175754201