Search
Close this search box.

ประเพณีวันลอยกระทงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สืบสานประเพณี ลอยกระทงวิถีอนุรักษ์ พัฒนาอัตลักษณ์สู่ความยั่งยืน”

share to:

Facebook
Twitter

จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเครือข่ายพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2566 ในวันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2566 ณ 4 จุดหลัก ดังนี้

จุดที่ 1 วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู

จุดที่ 2 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ท่าโป่งแดง)

จุดที่ 3 วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2566 ณ สะพานข้ามน้ำปาย บ้านปางหมู ตรงข้ามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 59 (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เดิม)

จุดที่ 4 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566 ณ สวนสาธารณะลำน้ำแม่ฮ่องสอน (หนองจองคำ)

เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีที่มีมาช้านาน และเป็นประเพณีที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงไปในน้ำ อันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด

ในปีนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดลอยกระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการลอยกระทงสวรรค์ปลอดโฟม และส่งเสริมสนับสนุนการทำกระทงสำหรับลอยน้ำด้วยวัสดุเหลือใช้ทางธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น เช่น ใบตองตึง เปลือกข้าวโพด มาประยุกต์ทำกระทง ผ่านนวัตกรรมภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวแม่ฮ่องสอน ซึ่งวัสดุเหล่านี้หาง่ายในท้องถิ่น และเป็นการนำของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตภาคการเกษตร เศษวัสดุตามธรรมชาติกลับมาใช้ประโยชน์ อันจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดการเผาในที่โล่ง ลดมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาสำคัญของภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้จากวัสดุเหลือใช้กลายเป็นสินค้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย BCG Model ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่างรู้คุณค่า สนับสนุนให้ทำกระทงไม่ใช้ตะปู ลวด และเครื่องเย็บกระดาษ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความเป็นไทยควบคู่กับการอนุรักษ์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231118182459080