Search
Close this search box.

อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี เดินหน้า สร้างโอกาสแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สานแนวทาง APEC ภายใต้แนวคิด BCG

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายชัชวาล ถึงรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน วิทยากร และประชาชน ร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างโอกาสแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัล ไดมอน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี เร่งให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ด้านการพัฒนาตามแนว BCG ซึ่งมีทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโรงงาน เน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสีเขียว เรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นแนวทางในการที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งอยากให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาตัวเองแล้วสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ อยากให้ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับเพราะที่ผ่านมามักจะมีปัญหาเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง แต่สำหรับเพชรบุรี ถือเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดกลาง เป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่ดี เหมาะแก่การส่งเสริมการลงทุนที่ดีมีอุตสาหกรรมที่หลากหลาย มีการจัดการปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

นอกจากนั้น อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้โรงงาน สถานประกอบการ เพชรบุรีจะดำเนินการตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นโรงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีปัญหากระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังคงมีปัจจัยแวดล้อมทางด้านผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเพชรบุรีมีแรงงานพม่า จำนวนมาก ส่งผลให้เกิดมีชุมชน ซึ่งจะต้องเพิ่มและวางแนวทางในด้านสุขลักษณะ ในเรื่องของการกำกับดูแลให้มากขึ้น ทั้งเรื่องน้ำเสีย มลภาวะต่างๆ หลังจากนั้นอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีได้เยี่ยมชม บูธ สถาบันส่งเสริมการเงิน ธนาคารออมสิน และผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำหอมจากขี้ชะมด ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป จากมะนาว เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม BCG โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งความร่วมมือของผู้ประกอบการเพชรบุรี ต่างหันมาให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน BCG กันเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ การสร้างโอกาสแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ภาคการผลิตสามารถรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืน

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221215195119388