Search
Close this search box.

งาน AgroFEX 2022 จัดแสดงเทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป หวังกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา ตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 1 ธ.ค. 2565 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Agro FEX 2022 เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนซื้อ-ขาย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยภายในงานได้มีรวบรวมเครื่องจักรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ๆ เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป มาไว้ที่เดียวกัน ซึ่งก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ คือ การจัด business matching ผ่านสำนักงานทูตพาณิชย์ในต่างประเทศ, การแสดงผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้ความรู้เรื่องส่งเสริมการลงทุนตามนโยบาย BCG รวมทั้งการจับคู่ธุรกิจ, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำทีมมาบรรยาย จัดนิทรรศการจับคู่ธุรกิจ ประชุมสภาฯ ภาคอีสาน และดูงาน, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม งานนิทรรศการ และ คลินิกให้คำปรึกษา, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และเครือข่าย 11 องค์กรภาคเอกชน , ชมรมธนาคาร นำบูธนำเสนอ Green Financing แก่นักอุตสาหกรรม และมีทีมโซล่าชุมชน มาจัดแสดงและการสาธิตใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อีกด้วย โดยงาน Agro FEX 2022 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2565 ณ Korat Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตร และคำมั่นสัญญาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุม COP 26 ที่จะให้ไทยเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และปล่อยแก๊สเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2065 เป็นที่มาของการใช้ แนวทาง BCG model ในการขับเคลื่อน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรของไทย ให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น ผ่านกิจกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม, การหมุนเวียนใช้วัตถุดิบและปัจจัยการผลิต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างมูลค่าเพิ่ม, การใช้พลังงานหมุนเวียน และการจัดการธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน ในกิจกรรมแสดงนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้ การจับคู่ธุรกิจ การเซ็น MOU ซึ่งมีความร่วมมือจากหลายฝ่าย ซึ่งตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขาย Business Matching ในงานไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221201225747336