Search
Close this search box.

เกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2567 ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านคีรี (เครือข่าย ศพก.)

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (14 ก.พ.67) นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอเมืองนราธิวาส เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2567 ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านคีรี (เครือข่าย ศพก.) หมู่ที่ 10 ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อถ่ายทอดความรู้ และให้บริการแก่เกษตรกในชุมชน ให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิตลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการและให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชุมชน ซึ่งมีนายเทอดศักดิ์ รัญจวน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายซูไฮดี บาซอ เกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG Model เป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง รายได้สูง แต่ยังพบปัญหาที่เกษตรกรต้องเผชิญอยู่ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นเกษตรกรรายย่อย ยังทำการเกษตรในลักษณะต่างคนต่างทำ ขาดการรวมกลุ่มการผลิต จึงทำให้ยากต่อการจัดการผลผลิตและผลิตสินค้าเกษตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส จึงได้กำหนดจัดงานฯ ขึ้น ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านคีรี (เครือข่ายศพก.) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่าย (เครือข่าย ศพก.) โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร ภายในงานฯ จัดให้มีสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 7 สถานี

นอกจากนี้ได้มีการมอบถุงยังชีพจากร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 50 ถุง ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเปราะบาง ที่มีฐานะยากจน และผู้พิการ จากทั้ง 7 ตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อแสดงความห่วงใยและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรต่อไป

 

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/94916/?bid=1