Search
Close this search box.

สทบ.เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลใหม่ BCG สู่ความมั่นคั่ง ยั่งยืน จากโครงการ “โคล้านครอบครัว” ที่จังหวัดอุดรธานี

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (7 ก.ค.66) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมี นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์และวิทยุ สปข.1 ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกกองทุนฯ เข้าร่วมงาน

นายธัชชญาณ์ณัชฯ กล่าวว่า รัฐบาลขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะภาคเกษตร-ปศุสัตว์ ปรับเปลี่ยนระบบสู่การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และมูลค่าสูง มุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุล มีคุณภาพ และยั่งยืน สอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อต้องการให้ประชาชนมีอาชีพ สร้างรายได้ มีความกินดี อยู่ดี เมื่อเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจของประเทศก็จะมีความมั่นคง มั่งคั่ง ขยับขึ้นสู่ประเทศที่มีรายได้สูงขึ้นตามลำดับ ดำเนินงานผ่านโครงการ “โคล้านครอบครัว” สำหรับการเลี้ยงโค เกษตรกรสามารถสร้างแบรนด์สินค้าด้วย อัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างคุณค่า (Value creation) จากทรัพยากรที่มี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นได้ การผลิตสินค้าเกษตรพรีเมียม เกษตรปลอดภัย เพิ่มความหลากหลายของชนิดสินค้า ยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหารท้องถิ่นจะช่วยสร้างจุดแข็งที่แตกต่างกันในตลาดขึ้นได้ ซึ่งโคถือเป็นอีกหนึ่งสัตว์เศรษฐกิจ ที่ยังมีความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศรองรับเสมอ

สำหรับการจัดงาน “สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง” ครั้งนี้ ถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 13 ซึ่งบรรยากาศในงานมีสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ฯ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด ได้แก่ เลย, สกลนคร, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี และบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มทักษะจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่ความสำเร็จเข้มแข็งอย่างยั่งยืน, โครงการโคล้านครอบครัว มีเสวนาที่น่าสนใจจากชาวฝรั่งเศสที่แต่งงานกับหญิงไทย แล้วกลับมาอยู่ที่ไทย 10 ปี ด้วยการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุนจำนวน 40 ตัว, การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG, เสวนากองทุนหมู่บ้านต้นแบบ “ทำแล้ว ทำง่าย ทำได้ …ไม่ยาก” โดยกองทุนหมู่บ้านนาพูนทรัพย์ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี, การดำเนินงานโครงการสินเชื่อสร้างไทย, การจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง, กิจกรรม Business Matching และกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกด้วย

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230707174117943