Search
Close this search box.

มร.เชียงราย จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน สนับสนุน พัฒนาคุณภาพ สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพสินค้าตำบลอย่างยั่งยืน

share to:

Facebook
Twitter

28 ต.ค.65 ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน “U2T for BCG CRRU Market Fair 2022” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

โดยมี ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นหน่วยงานดำเนินงานรับผิดชอบโครงการ ได้รับการจัดสรรพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 โดยบูรณาการการทำงานในพื้นที่ในด้านต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการ การติดตามกิจกรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล TCD การประสานหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อการกำกับดูแลผู้ร่วมโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีแนวทางในการสะท้อนผลการดำเนินโครงการ U2T for BCG ผ่านกิจกรรมจำหน่ายสินค้า “U2T for BCG CRRU Market Fair 2022” ในรูปแบบการแสดงนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าคัดสรรสินค้าของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG ที่ได้รับการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพจากผู้เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG ซึ่งมีสินค้าประเภทต่างๆ เช่น สินค้าอาหาร สินค้าสุขภาพ สินค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการนำสินค้ามาจัดแสดง จำหน่ายและสร้างการรับรู้ รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ U2T for BCG ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นการยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าสินค้าประจำตำบลให้ยั่งยืนต่อไป

งานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ภายในงานมีการออกร้านนิทรรศการจากผลงานนักศึกษา และการออกร้านของผู้ประกอบการสินค้าOTOP ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และสินค้าอาหารปลอดภัยในจังหวัดเชียงราย

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221028183241837