Search
Close this search box.

เชียงรายบูรณาการน้อมนำพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนาผ้าไทยสู่ความยั่งยืน

share to:

Facebook
Twitter

วันนี่ (9 ก.พ.67) ที่บริเวณห้องประชุมออดิทอเรียม โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานฝีมือโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานจังหวัดบูรณาการโดยการน้อมนำพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนาผ้าไทยสู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้น้อมนำพระราชปณิธาร สืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนาผ้าไทยตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวรรณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา ในการส่งเสริมการใส่ผ้าไทย ตามแนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนา แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG ที่ควรหันมาลดการใช้ทรัพยากร หรือใช้แล้วต้องปลูกทดแทน ใช้วัสดุที่คุ้นเคยอย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อลดการเกิดของเสีย ซึ่งภูมิปัญญาไทยเรื่องการย้อมผ้า ด้วยสีธรรมชาติจากวัสดุที่มาจากธรรมชาติ เพื่อช่วยแก้ปัญหาไม่ให้เกิดมลภาวะ ต่อดิน น้ำ และอากาศ จากการใช้สารเคมี

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาผ้าไทยสู่ความยั่งยืน โดยยึดหลักการพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG และพัฒนาต่อยอดลายผ้าไทยพระราชทาน และผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดเชียงราย ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาผ้าสีธรรมชาติ เชื่อมโยงต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยการส่งเสริมให้มีการปลูกพืช วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผ้า และพืชที่สามารถนำมาย้อมเป็นสีธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผ้าไทย ให้มีความยั่งยืนสามารถสร้างรายได้ ให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้า ในจังหวัดเชียงรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แม่บ้านมหาดไทยอำเภอ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://thainews.prd.go.th/regionnews/news/view/84972/?bid=1