Search
Close this search box.

พาณิชย์เปิด ’มหกรรมสินค้าอินทรีย์ของดีอีสาน’ ขนของเด็ดภาคอีสานมาให้ชาวระยองได้เลือกซื้อ

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น. นางสาวนุสรา กาญจนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน “มหกรรมสินค้าอินทรีย์ ของดีอีสาน” จัดระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง มีนางพิรุณวรรณน์ จงใจภักดิ์ พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเลย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี และนางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน

นางสาวนุสรา กล่าวว่า จากนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular Green Economy Model) เป็นวาระแห่งชาติที่จะพาไทยไปสู่เป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้สูง และมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการกระจายรายได้และโอกาสไปยังชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจจากฐานรากให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น ใช้ตลาดชุมชนเป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ และผู้ประกอบการ SMEs เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว สามารถส่งเสริม และเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งจังหวัดสุรินทร์รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ส่งเสริมพัฒนายกระดับ สินค้า สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาทิ ข้าวอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรแปรรูป

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เพิ่มรายได้ รวมถึงสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ ทั้งเชื่อมโยงเครือข่าย ทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการภาคอีสาน และเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการค้า การลงทุน และเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้าการลงทุนต่อไป

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230713192556449