Search
Close this search box.

บีโอไอ เร่งขับเคลื่อนลงทุนภาคอีสาน ผลักดันระเบียงเศรษฐกิจ NeEC สู่เมืองหลวง BCG ของอาเซียน

share to:

Facebook
Twitter

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงาน “NEW Economy, NEW Opportunities” เพื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ที่สนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรม BCG ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญ โดยมีนักธุรกิจในภาคอีสานทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 250 คน

นอกจากนี้ บีโอไอได้เสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย มาตรการยกระดับอุตสาหกรรม มาตรการส่งเสริม SMEs และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมมอีกทั้งยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ศักยภาพและโอกาสด้านการลงทุน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้แก่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมชีวภาพ รวมถึงมีมาตรการสนับสนุนของภาครัฐในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต

บีโอไอได้หารือร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการขับเคลื่อนนโยบาย “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ Northeastern Economic Corridor: NeEC” ในจังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย

สำหรับยอดการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงไตรมาสแรก(ม.ค.- มี.ค.) ของปี 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 24 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 3,800 ล้านบาท โดยการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230617195618814