Search
Close this search box.

หน่อไม้ฝรั่งแดนอีสานจากภูผาม่าน ขอนแก่น สร้างฐานตลาดไปไกลถึงไต้หวันด้วยประสิทธิภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน การันตีคุณภาพจากสินค้าเกษตรแปลงใหญ่

share to:

Facebook
Twitter

หน่อไม้ฝรั่ง เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีอนาคต ด้วยเป็นที่นิยมของผู้บริโภค จึงเป็นต้องการของตลาด ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้ได้ผลผลิตดีตลอดทั้งปี แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศที่มีความต้องการหน่อไม้ฝรั่งคุณภาพจำนวนมาก

นางสาวปิยะมาศ แสนสุนนท์ ประธานแปลงใหญ่ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 8 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ได้รวมกลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่งในพื้นที่ตำบลวังสวาบ โดยจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านฝายตาสวน มาตั้งแต่ปี 2558 แต่ล้มลุกคลุกคลานมาตลอด ทั้งประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม หนักที่สุดช่วงโควิด กระทั่งในปี 2566 กรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทางกลุ่มจึงได้กลับมาฟื้นฟูการดำเนินงานใหม่อีกครั้ง โดยเริ่มจากเปิดรับสมัครเกษตรกรที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งในพื้นที่เข้าร่วมและจัดตั้งกลุ่มในนาม “แปลงใหญ่ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” และมีการระดมทุนจากค่าสมัครสมาชิกรายละ 100 บาท สำหรับเป็นค่าบริหารจัดการเบื้องต้น เริ่มจากสมาชิก 13 ราย พื้นที่ปลูก 13 ไร่ และปัจจุบันได้ขยายมาเป็น 30 ราย พื้นที่ปลูก 34 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 75 ตัน/ปี รายได้เฉลี่ย 4,500,000 บาท/ปี

สำหรับการจัดตั้งกลุ่ม กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่านและสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามาให้คำแนะนำตั้งแต่วิธีการจัดตั้งกลุ่ม การวางแผนการดำเนินงาน รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพ การแก้ไขปัญหาโรคพืช แมลง รวมถึงบูรณาการหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต และองค์ความรู้ในการผลิตปัจจัยการผลิตใช้เอง การพัฒนาการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสินค้า GAP การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการน้ำในการผลิต และการขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกของจังหวัดขอนแก่น

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ใน 2 รูปแบบคือ การปลูกแบบร่องเดี่ยวและการปลูกแบบร่องคู่ ซึ่งทั้ง 2 แบบจะมีข้อดีที่แตกต่างกัน โดยการปลูกแบบร่องเดี่ยวจะดูแลรักษาง่าย ทนทานต่อการเกิดโรคพืชได้ดีกว่าปลูกแบบร่องคู่ แต่การปลูกแบบร่องคู่จะมีข้อดีคือ ในรอบปีแรกของการผลิต จะสามารถให้ผลผลิตในปริมาณที่สูงกว่าการปลูกแบบร่องเดี่ยว นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำการใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและช่วยลดต้นทุน เช่น การทำปุ๋ยหมัก การใช้ชีวภัณฑ์ การใช้ปุ๋ยตามความต้องการของพืช ส่งผลให้ในปัจจุบัน กลุ่มมีผลผลิตเฉลี่ย 3,479 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนการผลิต 13,114 บาท/ไร่/ปี (ไม่รวม ค่าพันธุ์ ค่าเช่าที่ดิน และระบบน้ำ)

แหล่งที่มา/อ่านต่อได้ที่: https://doaenews.doae.go.th/archives/23642