Search
Close this search box.

สวทช. ร่วม หจก. ลักกี้ซีดส์อโกร ปรับปรุงพันธุ์ ‘ปทุมมา’ เพิ่มความหลากหลาย สร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรในฤดูฝน

share to:

Facebook
Twitter

สวทช. ร่วม หจก. ลักกี้ซีดส์อโกร ปรับปรุงพันธุ์ 'ปทุมมา' เพิ่มความหลากหลาย สร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรในฤดูฝน

 

ปทุมมาเป็นไม้ดอกสวยงามที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย และมีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงร่วมกับ หจก. ลักกี้ซีดส์อโกร สนับสนุนให้นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. ทำการพัฒนาพันธุ์ปทุมมา เพิ่มความหลากหลายของสายพันธุ์ และความทนทานต่อโรค เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ทั้งตลาดดอกไม้สด ไม้กระถาง รวมถึงการทำแปลงไม้ดอกเพื่อจัดการท่องเที่ยว ปัจจุบันได้มีการขึ้นทะเบียนพันธุ์ใหม่และมีการนำไปใช้ประโยชน์แล้วรวม 19 พันธุ์

นอกจากการปรับปรุงพันธุ์เพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้ง 2 หน่วยงานยังได้ร่วมกันสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับขยายต้นพันธุ์ปลอดโรคที่ได้มาตรฐาน และสนับสนุนการนำองค์ความรู้เรื่องพันธุ์ใหม่และเทคนิคในการเพาะปลูกไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นช่องทางสร้างรายได้เสริมในช่วงฤดูฝนไปจนถึงฤดูหนาวอีกด้วย

ตัวอย่างพันธุ์เด่นที่ได้จากการพัฒนา คือ ปทุมมาพันธุ์ “ห้วยสำราญ” ที่สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ได้นำองค์ความรู้และเทคนิคการเพาะปลูกไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ จ.อุดรธานี เพื่อร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกิดเป็นแหล่งสร้างรายได้เสริมใหม่ให้แก่คนในชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม การรวบรวมและปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาและกระเจียวพันธุ์ใหม่