Search
Close this search box.

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : BCG-NAGA Belt Road

share to:

Facebook
Twitter

ยกระดับการผลิต เพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงทางอาหาร คือเป้าหมายของ “โครงการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วยเกษตรสมัยใหม่บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง” หรือ BCG-NAGA Belt Road ซึ่ง สวทช. ดำเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และภาคเอกชน เพื่อยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวให้มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง มูลค่าสูง สร้างรายได้เพิ่มขึ้น และเกิดความมั่นคงทางอาหาร โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวด้วยเกษตรสมัยใหม่ การแปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่า การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรมข้าวเหนียว ปัจจุบันเริ่มดำเนินการแล้วในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงราย ลำปาง อุดรธานี และนครพนม

ที่มา : รายการ 1 นาที กับ BCG Model คือ สกู๊ปข่าวสั้นทางโทรทัศน์ คัดสรรตัวอย่างความสำเร็จจากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ ที่ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นด้านความหลากหลายทางทางชีวภาพของไทย ผสานกับการเปิดรับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจากงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model จนสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า ที่ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้กับบุคคล ชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ BCG Economy Model ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B- Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C- Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้ G- Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน

สามารถชม สกู๊ปข่าวสั้น 1 นาทีกับ BCG Model ทางช่อง3 HD (หมายเลข 33)
เรื่องเล่าเช้านี้ ทุกวันจันทร์ ช่วงเวลา 06.30 – 07.30 น.
เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ช่วงเวลา 10.30 – 11.00 น.