Search
Close this search box.

รายงานพิเศษ เรื่อง ภาชนะบรรจุอาหารจากใบจาก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตอบรับ BCG Model

share to:

Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน นำเศษวัสดุจากใบจาก ในพื้นที่จังหวัดตรัง สู่การเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน ตอบรับ BCG Model

BCG Model คือ การบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวไปพร้อมกัน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตควบคู่กับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไร ติดตามได้จากรายงาน

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในพื้นที่ โดยการนำเศษวัสดุจากใบจาก ในพื้นที่จังหวัดตรัง สู่การเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน ตอบรับ BCG Model

รศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว อาจารย์และหัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งกระบือร่วมใจพัฒนา ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากใบจาก เช่น นำใบจากมาลอกทำมวนบุหรี่ นำก้านจากมาสานตะกร้าและทำน้ำตาลจาก ทำให้มีเศษวัสดุจากใบจากหลงเหลือในพื้นที่เป็นจำนวนมาก คณะนักวิจัยจาก มทร.ศรีวิชัยและสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งกระบือร่วมใจพัฒนา จึงมีความเห็นตรงกันว่า จะนำใบจากมาผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารรักษ์โลก สะอาด ปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน ตอบโจทย์ BCG Model

นอกจากนี้ ยังได้สร้างและจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายจานใบจากทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะที่ตลาดต่างประเทศหรือตลาดอาเซียน จะต้องมีการพัฒนาทั้งคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ในระยะต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนนวัตกรรมและการพึ่งพาตนเองได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งกระบือร่วมใจพัฒนา ทางคณะวิจัยได้มีการพัฒนานวัตกรชาวบ้าน ผ่านกระบวนการดำเนินงานวิจัยและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ นวัตกรบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบจากสู่เชิงพาณิชย์” อีกทั้งยังมีการสร้าง Learning and Innovation Platform โดยจัดทำเป็นค่มือกรรมวิธีการผลิตภาชนะบรรจุอาหารใบจาก เพื่อใช้ในการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คนในชุมชนใกล้เคียงหรือชุมชนที่มีความสนใจต่อไป

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230109092956207