Search
Close this search box.

Biofinery ลดนำเข้า

share to:

Facebook
Twitter

เหล่าผู้ประกอบการ และ SMEs ต้องแบกรับภาระ ค่านำเข้าจุลีนทรีย์และเอนไซม์มาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทำให้กำไรเหลือน้อย แต่จะดีกว่าแน่นอน เมื่อ Biorefinery หรือโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งตั้งอยู่เมืองนวัตกรรมชีวภาพใน เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi Biopolis)

และ Biorefinery หน้าตาจะเป็นอย่างไร มีประโยชน์ด้านไหน มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน

 

ภายใน Biorefinery มี 2 ส่วน

โรงงาน GMP สำหรับอาหารเสริม สุขภาพ อาหารทางการแพทย์

ส่วน Non GMP ผลิตสารเคมีชีวภาพ วัสดุชีวภาพ พลาสติกชีวภาพที่มีหลากหลายชนิด

 

หัวใจสำคัญของ Biofinery

-เน้นความยั่งยืน

-เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

-ช่วยลดของเสียที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

 

Biofinery เข้ามาช่วยผู้ประกอบการ ครอบคลุมครบวงจร

-คุมงบได้ ไม่ต้องสร้างโรงงานเอง

-ประหยัดเวลา ไม่ต้องลองผิดลองถูก

-บุคลากรเชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำในทุกกระบวนการผลิต

-เครื่องมือหลากหลาย ทดสอบใช้ก่อน

 

ดีกับประเทศไทยเรื่องใด?

-หนุนผู้ประกอบการไทยมาใช้ของไทย จากปกติต้องพึ่งพาโรงงานต่างชาติ ซึ่งค่าใช้จ่ายสูง

-เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้าถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์