Search
Close this search box.

สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม

share to:

Facebook
Twitter

ประเทศไทยพึ่งพายาจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และต้องแบกรับภาระกับค่าใช้จ่ายที่สูงตามมา

ด้วย แต่สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมจะเป็นตัวปลดล็อค และพาประเทศไทยก้าวขึ้นเป็น Medical Hub และพึ่งพาตัวเองได้ ในระหว่างนี้ BGC Model ด้านการแพทย์กำลังพัฒนา และปลุกปั้น API ซึ่งรายละเอียดจะมีอะไรบ้าง หาคำตอบผ่านบทความนี้ไปพร้อมกัน

 

API หรือสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม ใช้ผลิตยารักษาโรคต่าง ๆ และเมื่อประเทศไทย

ผลิตเองได้

-เพิ่มความสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์

-สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

-พร้อมผลิตยาใช้เองในยามฉุกเฉิน

 

ตอนนี้มีการนำร่องพัฒนาเพื่อพร้อมน้อมรับการนโยบายของ BGC Model

  1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ เพื่อพัฒนาวัคซีน ยา ครบวงจร
  2. สร้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนายา
  3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน และสถาบันระดับนานาชาติ