Search
Close this search box.

BEDO เปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพระดับชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนโลกยิ้ม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO โดย นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อํานวยการ BEDO เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพระดับชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนโลกยิ้ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์ ผอ.สำนักเศรษฐกิจชีวภาพ เจ้าหน้าที่ BEDO และได้รับเกียรติจาก นายธง กาฬภักดี นายกเทศมนตรีตำบลหนองกระทุ่ม กล่าวต้อนรับ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดิมบางนางบวช สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และบริษัท กษมา เฮลิคอปเตอร์ จำกัด เข้าร่วมงาน ในการนี้ นายวิทูล ธนาวีระชัย ประธานวิสาหกิจชุมชนโลกยิ้ม ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปจานใบไม้จากกาบหมาก ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดกระบวนการต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อภาวะ “โลกร้อน”

แหล่งที่มาภาพและข้อมูล/อ่านเพิ่มเติม: https://eweb.bedo.or.th/news/topnewsdetail?id=4311