Search
Close this search box.

Tag: World Bank

ไทยจะเปลี่ยนจาก ประเทศรายได้ปานกลาง เป็นรายได้สูง ในปี 2580 ฝันไกลที่ World Bank ยืนยันว่าเกิดได้จริง

ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดัก ประเทศรายได้ปานกลาง หรือ Middle Income Trap แล้วก้าวสู่ประเทศรายได้สูง ไม่เคยหลุดออกจากแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเลย แต่เนื่องด้วย เป้าหมายระดับประเทศนี้จำเป็นต้องอาศัยการวางยุทธศาสตร์ระยะยาว

อ่านต่อ