Search
Close this search box.

จ.ยโสธร ถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

share to:

Facebook
Twitter

จ.ยโสธร ถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2565

นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดยโสธร และรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ร่วมงาน ณ ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้จตุภาคีในจังหวัดยโสธรเกิดการรับรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ และสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยนำเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว มาเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เน้นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ไม่สร้างมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ สู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ในปี พ.ศ.2593 ประกอบกับวันที 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งในปี 2565 นี้ ได้กำหนดหัวข้อรณรงค์ไว้ว่า “ลมหายใจในอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา” ส่วนกิจกรรมประกอบ ด้วย การบรรยายและการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ,การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ BCG Model ,และ การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221220180419969