Search
Close this search box.

วันดินโลก ปี 2565 ชูแนวคิดอาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน ถึง 7 ธันวาคมนี้

share to:

Facebook
Twitter

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022) “Soils, where food begins: อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” ว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร ผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและยอมรับไปทั่วโลก

โดยสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม เป็นพระองค์แรกของโลก ต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ โดยรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก และบรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้ ขณะเดียวกันหลังการประชุม APEC ที่รัฐบาลไทยได้เป็นเจ้าภาพที่ผ่านมา ประเทศทั่วทุกภูมิภาคต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิกฤติความมั่นคงทางอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG Model เข้ามาขับเคลื่อนเป็นหลักในการพัฒนาสู่ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สำหรับการจัดงานวันดินโลก กระทรวงเกษตรฯ ถือเป็นวาระของการรณรงค์ความสำคัญของดินที่เป็นปัจจัยหลักในการผลิตภาคเกษตร เป็นแหล่งกำเนิดปัจจัย 4 และเป็นทรัพยากรที่เมื่อใช้ไปแล้ว หากไม่มีการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีจะเกิดการเสื่อมโทรม และการฟื้นฟูให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ต้องใช้เวลานับพันปีจึงจำเป็นที่ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ช่วยรักษาทรัพยากรดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และเป็นรากฐานการผลิตทางการเกษตรที่ส่งผลให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัยและยั่งยืน ตามเป้าหมายของการขจัดความอดอยากหิวโหย (Zero hunger) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

พร้อมขอชวนคนไทยทั้งประเทศได้เข้าร่วมงานวันดินโลก ประจำปี 2565 ถึงวันที่ 7 ธันวาคมนี้ ที่สถานีพัฒนาที่ดินตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามซึ่งโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล