Search
Close this search box.

จ.อุบลฯ ประเทศไทยในฐานะประธานบิมสเทค ชู ม.อุบลฯ ต้นแบบการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ BCG Economy

share to:

Facebook
Twitter

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy สำหรับกลุ่มประเทศบิมสเทค โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีซา อธิการบดีมหาวิทยาลัย ร่วมเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยความร่วมมือของเครือข่ายคลังสมองเชิงนโยบายบิมสเทค สำนักเลขาธิการบิมสเทค และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศกำหนดจัดขึ้น

สืบเนื่องจากประเทศไทยได้รับมอบตำแหน่งประธานบิมสเทค หรือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (บิมสเทค) วาระปี 2565 และมุ่งใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวคิดหลักเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในแต่ละสาขาของประเทศสมาชิก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy สำหรับกลุ่มประเทศบิมสเทค ผ่านการอบรมระยะสั้นในประเด็นเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนผ่านองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านเกษตรและอาหาร การท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชน เพื่อให้ชาติสมาชิกบิมสเทค มีระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศต่อไป

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 7 ประเทศสมาชิกบิมสเทค ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน เนปาล ศรีลังกา เมียนมา และไทย ประกอบไปด้วย รองราชเลขาธิการ ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการศูนย์ นักวิจัยอาวุโส ศาสตราจารย์ และผู้นำภาคเอกชนและประชาสังคม

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า นับเป็นความภูมิใจของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานบิมสเทค โดยประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับประเทศสมาชิกอย่างใกล้ชิด เพื่อมุ่งให้อนุภูมิภาค อ่าวเบงกอลมีความมั่งคั่ง ยั่งยืน ฟื้นคืนและเปิดกว้างสู่โอกาส (Prosperous, Resilient and Open BIMSTEC) หรือ “PRO BIMSTEC”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า มหาวิทยาลัยอุบสราชธานี มีความภูมิใจที่ได้เป็นต้นแบบของการเรียนรู้ทั้งในเรื่องโมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้และสมรรถะที่สำคัญของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

อนึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณคิราน ศักยะ ผู้อำนวยการกองความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน สำนักเลขาธิการบิมสเทค คุณชีวาง รินชิน รองราชเลขาธิการพระราชวังแห่งราชอาณาจักรภูฏานและผู้อำนวยการสถาบันการเมืองและยุทธศาสตรศึกษา ศาสตราจารย์อรชุน กุมาร บาราล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งเนปาล คุณน นิลา ซอ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์และนานาชาติศึกษาแห่งเมียนมาร์ พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันในเครือข่ายคลังสมองเชิงนโยบายบิมสเทค อาทิ ศูนย์นโยบายแห่งบังคลาเทศ ศูนย์วิจัยและระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาสำหรับประเทศกำลังพัฒนาแห่งอินเดีย และหอการค้าไทยศรีลังกา

นอกจากนี้ยังมีผู้นำภาคเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เช้าร่วมอาทิ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คุณสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และคุณสมชาติ พงคนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับในงาน

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230907091431431