Search
Close this search box.

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ส่งเสริมพริกไทยตรัง ตามแนวทาง Local+ ช่วยเพิ่มมูลค่าและขยายตลาด

share to:

Facebook
Twitter

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่บ้านสวนมรดกพริกไทยตรัง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์ จัดทำสกู๊ปข่าวภายใต้ภารกิจการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภูมิภาคให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้แนวทาง Local+ ในชื่อตอน “พาณิชย์ตรัง รุกพัฒนา พริกไทยตรัง ตามแนวทาง Local + ช่วยเพิ่มมูลค่าและขยายตลาด” ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ชุมชน ทำให้มีรายได้ และมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น ด้วยการผลักดันสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์กำหนดเป้าหมายผลักดันสินค้าท้องถิ่น ภายใต้แนวทาง Local + (โลคัล พลัส) จำนวน 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่

1. กลุ่ม BCG ที่มุ่งเน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ สินค้าออร์แกนิก

2. กลุ่มสินค้าอัตลักษณ์ ที่ต้องการรักษาภูมิปัญญา ความเฉพาะถิ่น คุณค่าทางวัฒนธรรม

3. กลุ่มสินค้านวัตกรรม ที่ต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าชุมชน

โดยจะเข้าไปช่วยเหลือในการให้ความรู้ด้านการผลิต การพัฒนาสินค้า และผลักดันออกสู่ตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตสินค้า และสร้างรายได้เข้าประเทศ โดยมี กลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาสินค้า Local+ ได้แก่

1.การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการตลาดให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริโภค ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของ Local+

2.การพัฒนาฐานข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดเชิงรุกให้กับสินค้า Local+ ในรูปแบบ 2 ภาษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพส่งออก

3.การขยายตลาดสินค้า Local+ ทั้งในและต่างประเทศ

4.การสร้างความหลากหลายของสินค้า Local+ ให้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยจะช่วยพัฒนาสินค้าตัวใหม่ๆ ตามความต้องการของตลาด

5.การสนับสนุนเชิงนโยบาย โดยหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกันพิจารณามาตรการสนับสนุน Local+ ในระดับนโยบาย เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการช่วยเหลือ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230904205735787