Search
Close this search box.

เกษตรสุรินทร์ จัดกิจกรรมสรุปผลการขับเคลื่อน BCG Model มันสำปะหลัง

share to:

Facebook
Twitter

ที่ ซีวายวาย โกลบอล อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน จัดกิจกรรม สรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ด้านการเกษตร (มันสำปะหลัง) หัวข้อ “เอ๊!!! มันฯ ยังไง ในแบบ BCG Model”โดยมีนายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการนำเสนอนิทรรศการและองค์ความรู้จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปลูกมันสำปะหลัง ให้ได้คุณภาพดีและราคาสูง การสาธิตการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ประเมินผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตมันสำปะหลังจากแปลงต้นแบบ และสรุปผลการดำเนินงานรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231207163445019