Search
Close this search box.

เริ่มแล้ว งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “โคก หนอง นา: ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืน” ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

share to:

Facebook
Twitter

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการจัดงาน เกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “โคก หนอง นา: ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืน” โดยความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรัฐและเอกชน ร่วมจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้เกษตรกรมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว หรือ

ภายในงาน มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การแสดงนิทรรศการเกษตรมีชีวิต สาธิตและฝึกอบรมทักษะวิชาชีพทางการเกษตรสมัยใหม่ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร แข่งขันทักษะทางการเกษตร การจัดแสดงทุ่งดอกไม้หลากสี ทุ่งทานตะวัน การปลูกมะเขือเทศอินทรีย์ 3 ต้น ออกผล 12,000 ลูก และการแสดงจากศิลปิน การแสดงเทคโนโลยีทางการเกษตร จากทั่วประเทศ เกษตรกรและผู้สนใจ สามารถเข้าชมงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 ได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ก.พ.2566

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230210164212055