Search
Close this search box.

สวทช. ผนึก สพฐ. เปิดกิจกรรมพิเศษ….ปั้นโครงงานมืออาชีพสำหรับห้องเรียนพิเศษ SMTE

share to:

Facebook
Twitter

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จัดกิจกรรม “โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)” เป็นโครงการในความร่วมมือของหน่วยงาน สสวท. สพฐ. สกอ. และ สวทช. เพื่อเป็นการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องใช้หลักสูตรการสอนพิเศษที่ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา การฝึกงานกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หรือ ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับการส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และมานำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

นางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช. กล่าวว่า สวทช. มีความพร้อมในการจัดโปรแกรมค่ายฝึกอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์มืออาชีพสำหรับนักเรียน และมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยได้นำความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้แท้จริง  และมีการนำแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG model ที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านเกษตร อาหาร เคมีชีวภาพ การแพทย์ การท่องเที่ยว เป็นต้น

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567  คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 326 คน มาร่วมทำกิจกรรมจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กล่าวชื่นชม และขอบคุณ สวทช. ที่ให้การอนุเคราะห์สถานที่พร้อมวิทยากรที่มากความสามารถ มาให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้อง ได้เรียนรู้จากวิทยากรอย่างมีความสุข พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และเทคนิคนำแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาใช้ในการสร้างสรรค์โครงงาน และกิจกรรมเทคนิคการนำเสนองานวิจัยแบบมืออาชีพ

เด็กหญิงกัลย์กมล วะราบุตร นักเรียนชั้น ม.2 ห้องเรียน SMTE โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กล่าวว่า กิจกรรมช่วยให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานตลอดทั้งวัน  ช่วยปูพื้นฐานกระบวนการทำโครงงาน และนำเสนอโครงงานซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโอกาสอื่น ๆ ต่อได้นอกจากการทำโครงงาน ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่าย เช่น เปิดโลกโครงงานคณิตศาสตร์ และกิจกรรมจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน พลาสติกชีวภาพ ทำให้ได้รับฟังข้อมูลความรู้ดี ๆ ที่ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการทำโครงงานคณิตศาสตร์เพื่อสร้างรายได้ และการลงมือทำการทดลองที่ทั้งสนุกและได้ความรู้มากมาย กิจกรรมของ สวทช. สร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีแก่พวกเราเป็นอย่างมาก

นางสาวศิรินราพร  ทาวงษ์ นักเรียนชั้น ม.5 ห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กล่าวว่า ขอบคุณทาง สวทช. ที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี คณะวิทยากรและพี่เลี้ยงเป็นมิตรมาก มอบรอยยิ้มให้ตั้งแต่ก้าวเข้าบ้านวิทย์ฯ  กิจกรรมทั้งในช่วงเช้าและบ่ายมีประโยชน์ต่อพวกเรามาก กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการอบรมที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ตลอดจนถึงในตอนที่ทำงาน วิทยากรบรรยายดีมาก ๆ สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรา และกิจกรรมช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่และพวกเราได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง มีการได้ลงมือทำ หาคำตอบ ร่วมกันอภิปราย ได้ใช้ความคิดและความรู้อย่างเต็มที่ การไปค่าย สวทช. ครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีและพวกเรามีความสุขมาก

โรงเรียนที่สนใจกิจกรรมค่ายฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถติดต่อ ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โทร. 0-2564-7000 ต่อ 77207 อีเมล akekalak@nstda.or.th

 

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://www.nstda.or.th/home/news_post/smte/

บทความที่เกี่ยวข้อง