Search
Close this search box.

มทร.อีสานจัดมหกรรมวิชาการ RMUTI EXPO 2023: InnoTech FOR ALL by RMUTI

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 15ธ.ค.2566 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมวิชาการ RMUTI EXPO 2023: InnoTech FOR ALL by RMUTI ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาเพื่อแสดงศักยภาพและจัดแสดงผลงานความสำเร็จ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ดำเนินภารกิจตอบรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

โดยมีพลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยนางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจากวิทยาเขตต่างๆ อาจารย์ ภาคเอกชนและนักศึกษาร่วมงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า งาน มหกรรมวิชาการ RMUTI EXPO 2023 หรือ RMUTI Expo : InnoTech FOR ALL by RMUTI ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ซึ่ง

การจัดงานมหกรรมวิชาการ RMUTI EXPO 2023 เป็นการนำเสนอศักยภาพและจัดแสดงผลงานความสำเร็จ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญดังนี้

1) เพื่อจัดแสดงศักยภาพและจัดแสดงผลงานความสำเร็จ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ดำเนินภารกิจตอบรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

2) เพื่อเป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม บริการวิชาการ และผู้ประกอบการ ที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ ให้เชื่อมประสานบูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม ชุมชน และอุตสาหกรรม

3) เพื่อเป็นการหนุนเสริมให้เกิดกลไกสนับสนุน เชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้ใช้ประโยชน์ โดยการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จากทั่วประเทศ

4) เพื่อเฉลิมฉลอง 18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นอกจากมหกรรมวิชาการที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีการนำเสนอศักยภาพและจัดแสดงผลงานภายในทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่

1) Academic Fair มหกรรมวิชาการ มหกรรมตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของ มทร.อีสาน เช่น มหกรรมระบบราง มหกรรมการบินและอาศยาน มหกรรมโลจิสติกส์ มหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และพลังงานทดแทน มหกรรม Automation /AI / Robotic มหกรรมเกษตรและความั่นคงทางอาหาร มหกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหกรรมบูรณาการสุขภาพ มหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา มหกรรม BCG Economy มหกรรมวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมและ มหกรรมแสดงผลงาน U2T by RMUTI

2) Academic seminar เสวนาวิชาการ เสวนาตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ มทร.อีสาน เสวนาการส่งเสริมงานวิจัย จากหิ้งสู่ห้าง, เสวนาหมู่บ้านราชมงคล, เสวนาสร้างผู้ประกอบการ, เสวนาเครือข่ายศิษย์เก่าฯ และประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์

3) มหกรรมแนะแนวการศึกษา และวิชาชีพ , มหกรรมรับสมัครงานจากบริษัทภายใต้เครือข่ายของ มทร.อีสาน ทุกวิทยาเขต, บูธแสดงสินค้าและนวัตกรรมจากผู้ประกอบการ และการจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลเกษตร เครื่องทำความเย็น และเครื่องจักรกลระบบ ออโต้เมชั่น

4) Performance & Skill Competition การแสดงศิลปวัฒนธรรม และแข่งขันทักษะ เวทีการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมอีสาน, การแข่งขันทักษะเกษตร 9 มทร. และทักษะอาเซียน, งานแข่งขันทักษะสาขาช่างอุตสาหกรรม, การแข่งขัน ROV และ E-sport และ การแข่งขัน Cover Dance

5) มหกรรมดนตรีและอาหาร ศิลปินชั้นนำระดับประเทศ ครบทุกสไตล์ พร้อมกับถนนสายมหกรรมอาหารรสเด็ดไว้รองรับผู้ร่วมชมงานตลอด 10 วัน 10 คืน

ที่มาภาพและข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/1704/?bid=1