Search
Close this search box.

Rayong PPP Plastics ร่วมกับจังหวัดระยอง ประกาศความสำเร็จของโครงการระยองเลสเวสท์ร่วมสร้าง ’ระยองโมเดล’ ต้นแบบการจัดการพลาสติกและขยะอย่างครบวงจร

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. จังหวัดระยอง ร่วมกับ Rayong PPP Plastics แถลงผลการดำเนินงานโครงการระยองเลสเวสท์ (Rayong Less-Waste) ที่ได้ร่วมผลักดันให้จังหวัดระยองเป็นจังหวัดต้นแบบในการจัดการพลาสติกและขยะอย่างครบวงจรของประเทศ โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายภราดร จุลชาต ประธาน PPP Plastic พ.จ.อ.ธีรพันธ์ ศิริปักมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นอบจ.ระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมงาน

โครงการระยองเลสเวสท์ มุ่งเน้นให้เกิดการคัดแยกพลาสติกและวัสดุเหลือใช้ตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมให้ความรู้การคัดแยกพลาสติก เกิดการสร้างมูลค่าและรายได้จากพลาสติกและวัสดุเหลือใช้ที่แยกได้จากครัวเรือน รวมทั้งความรู้ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เกิดการขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมจากภาคชุมชนทั้งจังหวัดระยองจากทั้ง อปท. 68 แห่ง และสถานศึกษากว่า 200 แห่งของจังหวัดระยอง ซึ่งตั้งแต่ปี 2561 โครงการฯ สามารถคัดแยกพลาสติกและนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ถึง 2,900 ตัน สร้างรายได้มากกว่า 15 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 3,000 ตัน Co2eq

นายภราดร จุลชาต ประธาน PPP Plastics กล่าวว่า “โครงการระยองเลสเวสท์ (Rayong Less-Waste)” ดำเนินงานโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก AEPW โดยตั้งเป้าหมายให้จังหวัดระยองเป็นจังหวัดต้นแบบการบริหารจัดการพลาสติกและขยะของประเทศ โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนของจังหวัดระยอง ประกอบด้วย ภาคเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ GC Dow SCGC IRPC HMC Indorama และ BASF (ประเทศไทย) ภาครัฐในจังหวัดระยอง ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในจังหวัดระยอง ที่ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการจัดการพลาสติกและขยะอย่างครบวงจร ส่งเสริมความรู้การคัดแยกที่ถูกวิธี และปลูกฝังพฤติกรรมให้กับบุคลากรครูและนักเรียนในสถาบันการศึกษาภายใต้สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 และเขต 2 ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการรับซื้อพลาสติกและวัสดุรีไซเคิลเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และนำกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล สามารถตอบสนองนโยบาย BCG ของรัฐบาล โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในทะเลที่ต้นทางมาจากบนฝั่ง

นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า “ในนามของจังหวัดระยอง มีความรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจในพลังของพวกเราเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนโครงการระยองเลสเวสท์ (Rayong Less-Waste) ให้เป็นที่ประจักษ์และสร้างจังหวัดระยองให้เป็นจังหวัดต้นแบบการจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนได้ ดังนั้นการร่วมกันดำเนินงานเพื่อนำขยะต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการจัดการให้ถูกวิธีเพื่อลดจำนวนขยะไหลลงสู่ท้องทะเล จึงเป็นภาระกิจสำคัญที่จะสร้างความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมของโลกและการจัดการพลาสติกและขยะอย่างครบวงจรที่ดีนั้นจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรที่ใช้แล้ว ช่วยสร้างรายได้และเกิดอาชีพให้กับชุมชนในจังหวัดระยอง และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทะเลของเรา ตลอดจนช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามนโยบาย NET ZERO อีกด้วย”

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการระยองเลสเวสท์ (Rayong Less-Waste) มีแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมกับทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยพลาสติกหลุดลอดในสิ่งแวดล้อมและทะเล 50% ในปี 2570 และร่วมสร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมกับชาวระยอง ตลอดจนการรณรงค์การคัดแยกขยะที่ถูกวิธีให้กับเยาวชนซึ่งเป็นฐานรากที่ยั่งยืนต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231006145052336