Search
Close this search box.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ประจำปี 2566 ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13 นาฬิกา 46 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว พันธุ์ กข 87 (แปดสิบเจ็ด) ซึ่งเป็นข้าวที่มีปริมาณอมิโลสต่ำ เมื่อหุงสุกค่อนข้างเหนียวนุ่ม ปลูกด้วยวิธีหว่านน้ำตม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

โอกาสนี้ หน่วยงานต่างๆ ได้กราบบังคมทูล ผลการดำเนินงาน ในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ส่งเสริมให้ปลูกข้าวรักษ์โลก ตามแบบ BCG MODEL ในพื้นที่ว่างเปล่า บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นการทำนาแบบประณีต ไม่ใช้ปุ๋ยและสารเคมี

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได้กระจายพันธุ์ข้าวพระราชทาน กข 87 ให้สมาชิกนำไปปลูก เก็บเกี่ยวไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา ได้ผลิตผล จำนวน 35,500 กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์ข้าว ส่วนหนึ่งกระจายให้สมาชิกรายอื่นๆ นำไปปลูกต่อ และอีกส่วนหนึ่งจัดจำหน่าย ราคากิโลกรัมละ 13 บาท นอกจากนี้ ยังนำไปแปรรูป เป็นข้าวสารจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 26 บาท

กรมชลประทาน วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่โดยรอบ เช่น ปรับปรุงสระเก็บน้ำสวนผลไม้ภาคใต้ ขุดขยายสระน้ำแห่งเดิมให้มีความจุเพิ่มขึ้น

กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ให้ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ช่วยจัดทำผังไม้ผล ภายในสวนผลไม้ภาคใต้ เพื่อวางแผนทำระบบท่อฝังใต้ดิน ส่วนกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คิดแปรรูปผลผลิตและจัดจำหน่ายเห็ดให้ประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาด

กรมวิชาการเกษตร ช่วยกระจายพันธุ์มะนาวสู่เกษตรกร กรมการข้าว สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี กรมพัฒนาที่ดิน เก็บตัวอย่างดินบริเวณแปลงนาสาธิตการเกษตร ไปวิเคราะห์ พบว่า มีปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น

กรมประมง ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าว พบว่า ปลาเติบโตดี ส่งมอบให้โรงเรียนทหารการสัตว์ เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ ตามโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ชนิดปลาที่เติบโตดีในนาข้าวคือ ปลานิล ปลาตะเพียนขาวและปลาสลิด

พื้นที่แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จึงเป็นเสมือนต้นแบบการทำเกษตรแบบยั่งยืน ขยายผลไปสู่เกษตรกร ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างแหล่งอาหารปลอดภัยให้กับชุมชนต่างๆ

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231125194643291