Search
Close this search box.

วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตเปิดตัวกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีถิ่นวิถีวัฒนธรรม วิถีการกิน “ของหรอยภูเก็ต”

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.66 ที่ลานหน้าอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเปิดตัวกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีถิ่นวิถีวัฒนธรรม วิถีการกิน “ของหรอยภูเก็ต” โดยมีนางจันทนา สิทธิพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการต่างๆ และภาคประชาชน เข้าร่วม

นางจันทนา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต มุ่งขับเคลื่อนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG รวมทั้งผลักดัน soft power ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5 f ได้แก่อาหาร (Food), ภาพยนตร์ (Film), ผ้าไทยและการออกแบบ (FASHION) มวยไทย (FIGHTING) และการอนุรักษ์ขับเคลื่อนเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลก (FESTIVAL) โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร City of Gasonomy โดย UNESCO ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นเมืองแรกของประเทศไทยและของอาเซียนและเป็นหนึ่งใน 18 เมืองของโลกด้านอาหารรวมทั้งเครื่องแต่งกายชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์และความสวยงามของจังหวัดภูเก็ตทางด้านวัฒนธรรมมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชนและประเทศ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตจึงได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้ดำเนินการจัดโครงการวิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดภูเก็ตซึ่งได้รับงบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมถึงเพื่อใช้มิติทางวัฒนธรรมในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมสร้างความภาคภูมิใจให้ประชาชนในท้องถิ่นและสร้างแรงบันดาลใจเกิดความรักความหวงแหนในมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองอีกทั้งเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ทั้งนี้โครงการวิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยกิจกรรมสำรวจข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยววิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรม วิถีการกิน “ของหรอยภูเก็ต” ซึ่งได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลร้านอาหารพื้นเมืองที่มีการสืบทอดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 40 ปี และได้จัดพิมพ์เป็นเอกสารแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรม วิถีการกิน “ของหรอยภูเก็ต” ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ ส่วนในวันที่ 30 มีนาคม 2566 จะเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีถิ่นวิถีวัฒนธรรม วิถีการกิน “ของหรอยภูเก็ต” One day Tour (รอบสื่อมวลชน)โดยการนั่งรถโพถ้องไปตามร้านอาหารต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนต่อไปและมีการพัฒนาต่อยอดยกระดับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตโดยการจัดงานเทศกาลอาหารอร่อยซึ่งได้บูรณาการกับเทศบาลนครภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันต่อไป

นายอำนวย กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารหรือ City of Gastrolaby ของ UNESCO ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นเมืองแรกของประเทศไทยและของอาเซียนและเป็นหนึ่งใน 18 เมืองของโลกด้านอาหารภูเก็ตมีจุดเด่นสำคัญด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหารซึ่งกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีถิ่นวิถีวัฒนธรรม วิถีการกิน “ของหรอยภูเก็ต” เพื่อเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่า พัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนเกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล :