Search
Close this search box.

พิธีเปิด โครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 มิติใหม่ของการพัฒนาแรงงานไทยคุณภาพสู่โลกยุคใหม่

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิด โครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 มิติใหม่ของการพัฒนาแรงงานไทยคุณภาพสู่โลกยุคใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้การตอนรับ และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรสำหรับการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและความต้องการของสถานประกอบกิจการ

ตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญและมีนโยบายผลักดัน การยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ให้เป็นแรงงานคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แรงงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง ตลอดจนใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำโครงการมหกรรม Skill Expo Thailand2022 มิติใหม่ของการพัฒนาแรงงานไทยคุณภาพสู่โลกยุคใหม่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต และกระตุ้นการเติบโตของสถานประกอบกิจการหรือภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แรงงานไทย โดยการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ และปลูกฝังคุณลักษณะ ทัศนคติที่ดีในการทำงาน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานของลูกจ้างให้ตรงตามที่สถานประกอบกิจการต้องการ ผ่านกระบวนการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแข่งขันฝีมือแรงงาน และการรับรองความรู้ความสามารถเพื่อส่งเสริมให้กำลังแรงงานเข้าใจถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ การมีแนวคิดเป็นผู้ประกอบการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ภายในงานประกอบไปด้วย โชนสร้างสมรรถะ ชมการสาธิตแข่งขันฝีมือแรงงาน พบกิจกรรมสาธิตการแข่งขันฝีมือแรงงาน 10 สาขา การสาธิตการฝึกอบรมระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ 6 สาขา และการสาธิตการทดสอบมาตรฐานสาขาแห่งอนาคต ในศตวรรษที่ 21 5 สาขา “เสริมภูมิคุ้มกัน” ร่วมฟังเสวนาเพื่อให้ความรู้พัฒนาคนสูโลกยุคใหม่ ในเสวนาหัวข้อ Crypto Trader อาชีพที่ต้องสร้างกลยุทธิ์การเทรด, Vogger อาชีพใหม่ยอดนิยมของยุคดิจิทัล Steamer จากนักเล่นเกมส์สู่อาชีพที่คนรุ่นใหม่ใฝ่ฝัน ส่วนโซนที่ 2 เป็นโซน “เติมเต็มองค์ความรู้” การจัดแสดงโลกเสมือนจริง เกษตรอัจฉริยะ และการพัฒนาประเทศตามแนวคิดBCG การจัดแสดงโลกเสมือนจริง ผ่าน AR หรือ VR เทคโนโลยี IoT สำหรับ Smart Farm และนิทรรศการการพัฒนาประเทศตามแนวคิด BCG และโซนที่ 3 เป็นโซน “ต่อยอดความสำเร็จสู่เส้นทางอาชีพ” พบที่ปรึกษาแนะนำอาชีพหรือแนวทางการทำงานสำหรับอาชีพยุคดิจิทัล Gig Worker หรือ Digital Nomad Skill Expo Thailand 2022 “มิติใหม่ของการพัฒนาแรงงานไทยคุณภาพสู่โลกยุคใหม่”

นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำโครงการมหกรรม Skill Expo Thailand2022 มิติใหม่ของการพัฒนาแรงงานไทยคุณภาพสู่โลกยุคใหม่ อย่างต่อเนื่องอีก 4 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และกรุงเทพมหานครต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221214170926963