Search
Close this search box.

จังหวัดภูเก็ต ขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2566 โดยมี พลเรือตรี ณัฐพงค์ ญาโณทัยขจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต นายสิทธิพล เมืองสง ประมงจังหวัดภูเก็ต นางวิจิตรา สงสีจันทร์ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชื่อมโยงการตลาดนำการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการติดตามเรื่องความก้าวหน้าการขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตรและการจัดทำ VTR สินค้าเกษตรนำร่องด้านพืช ปศุสัตว์ ประมงจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว จังหวัดภูเก็ตและคณะทำงานขับเคลื่อนการขับเคลื่อน BCG Model ด้านพืช ปศุสัตว์ และประมงเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีติดตามในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี2565/66 (ช่วงเตือนพฤศจิกายน 2565 – เมษายน 2566 ) จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการเตรียมการและมีความพร้อมในการเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตรและวางมาตราการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ การขับเคลื่อน BCG Model ภาคการเกษตรจังหวัดภูเก็ต ได้มีการคัดเลือกสินค้าเกษตร จำนวน ๖ ชนิด เพื่อขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตรของจังหวัด ประกอบด้วย ด้านพืช ได้แก่ สับปะรดภูเก็ตและผักเหมียง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้เปลี่ยนชนิดพืชจากผักเหมียงเป็นส้มควาย ด้านประมงได้แก่ กุ้งมังกร ปลากะมง และปลาช่อนทะเล และด้านปศุสัตว์ ได้แก่ แพะ เพื่อนำมาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230227221818147