Search
Close this search box.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รองรับการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว และเมืองน่าลงทุน อย่างยั่งยืน

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (15 พ.ค.66) ที่ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมราวดี ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “ผลิตสื่ออย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย” เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ที่จะนำสู่การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางจิรา วงศ์สวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช, ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศจังหวัดนครศรีธรรมราช, ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอทุ่งสง สื่อมวลชนสาขาต่างๆ สมาชิก อป.มช. สื่ออาสา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม

นางจิรา วงศ์สวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับพฤติกรรม ความสนใจของผู้รับสาร ซึ่งจะเป็นการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่นและนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปอย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน คือ การทำให้นครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว และเมืองน่าลงทุนอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข นอกจากนี้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ รองรับการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล โดยในปี 2566 กรมประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลที่แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ที่หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์จะต้องให้การสนับสนุน และนโยบายที่เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติได้กำหนดประเด็นสื่อสารที่สำคัญในปีนี้ ประกอบด้วย การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG, การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19, การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขและสถานการณ์โรคอุบัติใหม่, สังคมสูงวัยกับวิถีชีวิตในอนาคต, การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล, การส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย และธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ

สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตสื่ออย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย” มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้ความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้ารับการอบรม เพราะนอกจากจะได้องค์ความรู้ทางหลักวิชาการแล้ว ยังได้รับแนวคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วย และนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะได้ทำความรู้จักและประสานความร่วมมือกันต่อไป

 

ที่มารูป/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230515144653820