Search
Close this search box.

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ผลักดันกลุ่มทอผ้า Coaching พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ปลุกกระแสเทรนด์ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (8 มิถุนายน 2566) เวลา 11.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้าและหัตถกรรม จุดดำเนินการที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

พร้อมนี้มี นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายคมกฤช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางอรจิรา ศิริมงคล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมาและคณะ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นายไพโจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น และคณะทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและช่างทอผ้าและงานหัตถกรรม จากจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 50 กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรม

จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา นำกลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและช่างทอผ้าและงานหัตถกรรมเข้าร่วมกิจกรรม Coaching จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย

1) ศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาปักธงชัย อำเภอปักธงชัย

2) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหลุ่งประดู่หมู่ที่ 1 อำเภอห้วยแถลง

3) มดแดงดินเผา อำเภอโชคชัย

4) กลุ่มพัฒนาอาชีพตะกุดเครือปลอก อำเภอจักราช

5) กลุ่มทอผ้าไหมและดอกไม้ประดิษฐ์บ้านมาบเชือก อำเภอปักธงชัย

ซึ่งภายในงานได้มีการบรรยายหัวข้อพิเศษ เรื่องความรู้เกี่ยวกับโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก หัวข้อ “แนวทางตามพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดย นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลายผ้าและพัฒนาผ้าไทย และหัวข้อเรื่อง “การสร้างรายได้และส่งเสริมชุมชน กระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล”โดย ดร.ศรินดา จามรมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลายผ้าและพัฒนาผ้าไทย ตลอดจนภายในงานได้จัดกิจกรรม workshop ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และคำชี้แนะแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน 6 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 การสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมสู่ตลาดสากล

โดย นายศิริชัย ทหรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่น

กลุ่มที่ 2 การต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมตามเทรนด์แฟชั่นที่ร่วมสมัย โดย ดร.ศรินดา จามรมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลายผ้าและพัฒนาผ้าไทย

กลุ่มที่ 3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดโดย อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

กลุ่มที่ 4 การผลิตเส้นใยและการย้อมสีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (BCG) โดย นายนุวัฒน์ พรมจันทึก ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเส้นใยและการย้อมสีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (BCG)

กลุ่มที่ 5 กลยุทธ์ทางการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโดย อาจารย์ ดร.ฐิศิรักน์ โปตะวณิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์

กลุ่มที่ 6 การออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้เป็นแฟชั่น และการแต่งกายให้เหมาะสมกับ

ยุคสมัย กาลเทศะและช่วงวัย โดย นายตะวัน ก้อนแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่น

ทั้งนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งเสริมให้กลุ่มทอผ้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาผ้าไทย ด้วยการนำเอาองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญผ้าไทยและเทคนิคการพัฒนาด้านต่าง ๆ ไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม ร่วมสมัย เป็นที่ต้องการของตลาด เข้าถึงคนทุกกลุ่มทุกวัย สอดคล้องกับโครงการพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุก อันถือเป็นการ Change for Good ให้กับผ้าไทย ตลอดจนขยายผลไปสู่กลุ่มทอผ้าอื่นๆ ทั่วทั้ง 32 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230608214709345