Search
Close this search box.

จ.นราธิวาส โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2566 (Field Day)

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (19 ม.ค.66) นายกฤษฎา สุขสบาย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2566 (Field Day) อำเภอเมืองนราธิวาส ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ชนากานต์ฟาร์ม (เครือข่าย ศพก.) บ้านบือราเป๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG Model มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง รายได้สูง ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสานภูมิปัญญา ยกระดับผลผลิตเกษตรสู่มาตรฐานสูง ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย และระบบการผลิตที่ยั่งยืน ให้การทำการเกษตรเป็นอาชีพที่รายได้สูง ผลิตสินค้าเกษตรพรีเมียม สินค้าเชิงนวัตกรรมที่หลากหลาย อันจะส่งผลให้ GDP ภาคเกษตรเติบโตอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพ รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นเกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน

การขับเคลื่อนดังกล่าว มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. เครือข่าย เป็นกลไกสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้ความรู้เกษตรกร อีกทั้งหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันดำเนินการขณะเดียวกันเกษตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นเกษตรกรรายย่อย ยังมีการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตร การเข้าถึงข้อมูล แหล่งทุน ทรัพยากร และการตลาดได้น้อย ที่สำคัญยังทำการเกษตรในลักษณะต่างคนต่างทำ ขาดการรวมกลุ่มการผลิต จึงทำให้ยากต่อการจัดการผลผลิตและผลิตสินค้าเกษตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งนี้จากสภาพปัญหารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่าน ศพก. มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตร และในวันนี้ (19 ม.ค.66) ได้จัดงานฯ ขึ้น เป็นการช่วยเตรียมความพร้อมของเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2566

ด้านนายซูไฮดี บาซอ เกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ (19 ม.ค.66) เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อถ่ายทอดความรู้ และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน ให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชุมชน ซึ่งมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 5 สถานีประกอบด้วย สถานที่ 1 สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส//สถานที่ 2 โครงการชลประทานนราธิวาส//สถานีที่ 3 สำนักงานประมงอำเภอเมืองนราธิวาส//สถานีที่ 4 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนราธิวาส//สถานีที่ 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส

ทั้งนี้ มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน 40 คน มาร่วมกิจกรรม พร้อมนี้ขอขอบคุณหน่วยงานฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนถิ่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร Smart Farmer ศพก.เครือข่ายอำเภอเมืองนราธิวาส ที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานฯ ในครั้งนี้ด้วยดี

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล :