Search
Close this search box.

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ 50 หน่วยงานขับเคลื่อนแนวคิด ESG รักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ประหยัดพลังงาน

share to:

Facebook
Twitter

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ 50 หน่วยงานขับเคลื่อนแนวคิด ESG รักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ประหยัดพลังงานตั้งปฏิญญาลดภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็น 0 ภายในปี 2050

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยกระดับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของโลกในทิศทางที่ดีขึ้นและเกื้อกูลกันในทุกมิติ และทำให้แนวคิด ESG รักษาสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย BCG ของรัฐบาล ซึ่งไปรษณีย์ไทยได้นำร่องที่ให้บริการส่งพัสดุให้กับคนไทยอย่างเท่าเทียมควบคู่กับการใส่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยไปรษณีย์ไทยได้ส่งเสริมการนำดิจิทัลมาใช้ เช่น การใช้ระบบการดำเนินงานเอกสารดิจิทัล Digital Post ID การขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการของไปรษณีย์ไทยได้อย่างทั่วถึง การผลักดันหน่วยงานให้เป็นต้นแบบความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำไปใช้กับการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน และในปีนี้จะผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่ถ้าวหน้าด้วยดิจิทัลควบคู่ไปกับความยั่งยืน

ด้านนายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ได้ร่วมกับ50 หน่วยงานในตลาดทุน องค์กรรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนการทำงานสู่ ESG ด้วยการร่วมปฏิญญาลดภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็น 0 ภายในปี 2050

ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับเปลี่ยนยานยนต์เชื้อเพลิงเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งรถขนส่งไปรษณีย์ รถตู้และจักรยานยนต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี การใช้เอกสารดิจิทัล ด้วยแอปพลิเคชัน Prompt Post – พร้อมโพสต์ พร้อมจัดแคมเปญบุรุษไปรษณีย์ต้นแบบการขับขี่ที่ปลอดภัย การจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม Thailandpostmart และไปรษณีย์ประเทศ มียอดจำหน่าย รวมกว่า 1,000 ล้านบาท มีผู้ประกอบการบนเว็บไซตกว่า 7,000 ราย และมีสินค้ากว่า 10,000 รายการ การส่งเสริมอาชีพคนพิการ และนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสได้เรียนรู้แนวทางสร้างอาชีพ

 

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230323162304163