Search
Close this search box.

เกษตรมหาชนะชัยรณรงค์เกษตรกรงดเผาและฝึกทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 18. ม.ค.67เวลา 10.00น.ที่บ้านขาม ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นายประสิทธิ์ สิงห์ชา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สร้างการรับรู้หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมีนายอำนาจ ยงยืน เกษตรอำเภอมหาชนะชัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ปราชญ์ชาวบ้านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายประสิทธิ์ สิงห์ชา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรกล่าวว่าโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ดำเนินการทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดยโสธรเพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักรู้ให้แก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่เกษตรลดลง นอกจากนั้นยังสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตาม BCG Model อีกทั้งเกษตรกรจะได้ลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย

ที่มาภาพและข้อมูล / สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  https://siamrath.co.th/n/508075