Search
Close this search box.

เรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียวด้วยวิถีศิลป์

share to:

Facebook
Twitter

‘ซีเค พาวเวอร์’ ร่วมกับ ‘หอศิลป์คลังจัตุรัส’จัดทำโครงการ “เรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียวด้วยวิถีศิลป์”พัฒนาศักยภาพด้านการสอนศิลปะให้ครูควบคู่ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นเรื่องที่ครูนักเรียน และชุมชน

กรุงเทพฯ (25 มิ.ย. 67) – บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower หนึ่งในผู้นำในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และมีคาร์บอนฟุตพริ้นต์ ที่ต่ำที่สุดรายหนึ่งเดินหน้าสร้างคุณค่าสู่สังคมตามกลยุทธ์ CSR: เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง ในการมอบองค์ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการเรียนศิลปะสู่เยาวชน จัดทำโครงการ “เรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียว ด้วยวิถีศิลป์” ร่วมกับหอศิลป์คลังจัตุรัส โดย ครูสมาน คลังจัตุรัส ศิลปินเอกครูช่าง และเครือข่ายศิลปิน

โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการสอนวิชาศิลปะให้กับครูในต่างจังหวัด(กว่าร้อยละ 90 ไม่ได้จบสาขาศิลปะโดยตรง)ให้มีองค์ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านงานศิลป์แขนงต่างๆ อาทิ การวาดลายเส้น การใช้สีน้ำ สีไม้ สีอะคริลิค งานปั้นดิน และศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อให้คุณครูสามารถนำความรู้ไปต่อยอดการทำแผนการสอนและสื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน ให้นักเรียนเข้าใจง่ายผ่าน งานศิลป์ และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชน สังคมได้อย่างยั่งยืน

หนุนเรียนรู้พลังงานสะอาด ผ่านศิลปะ ปกป้องสิ่งแวดล้อม
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีในการปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหนึ่งภารกิจที่สำคัญของซีเค พาวเวอร์ โดยการที่เราร่วมสนับสนุนและดำเนินโครงการเรียนรู้พลังงานสะอาด
สร้างโลกสีเขียว ด้วยวิถีศิลป์ ซึ่งริเริ่มโดยหอศิลป์คลังจัตุรัสที่ใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางนั้น

นอกจากจะช่วยยกระดับทักษะความรู้ด้านการสอนวิชาศิลปะให้คุณครูที่เข้าร่วมในโครงการแล้วยังช่วยส่งเสริมให้คุณครูตระหนักและสามารถนำความรู้ดังกล่าวที่ได้รับจากวิศวกรและ จิตอาสาของซีเค พาวเวอร์ ไปถ่ายทอดต่อสู่นักเรียน เด็กและเยาวชน รวมถึงสมาชิกในชุมชน สอดคล้องตามกลยุทธ์ เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง ของซีเค พาวเวอร์ ที่มีเจตจำนงค์ในการมอบความรู้เกี่ยวกับด้านพลังงานมุนเวียน แก่เด็กและเยาวชน จำนวน 20,000 คน รวมถึงการเพิ่มความรู้สู่การปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน เด็ก เยาวชนและชุมชน จำนวน 10,000 คน

 

ที่มาภาพและข้อมูลอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.bangkokbiznews.com/environment/1133067