Search
Close this search box.

จ.ลำปาง ระดมความคิดเห็นหลายภาคส่วน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์

share to:

Facebook
Twitter

จ.ลำปาง ระดมความคิดเห็นหลายภาคส่วน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ด้วยฐานแนวคิด BCG Model

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิดเห็น เรื่อง “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC – Creative LANNA) ด้วยฐานแนวคิด BCG Model” โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมระดมความคิดเห็น

ดร. ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในนามหัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง ได้ดำเนินโครงการวิจัยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC – Creative LANNA) ด้วยฐานแนวคิด BCG Model ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ด้วยแนวคิด BCG Economy

วัตถุประสงค์ของการศึกษา ใน 3 ประเด็นคือประเด็นที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อม ปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ (Pain Point) ประเด็นที่ 2 เพื่อสร้างเครือข่ายและกลไกขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC – Creative LANNA) ผ่านกิจกรรมในรูปแบบกระบวนการที่หลากหลาย ทั้งเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ เวทีประชุมระดมความคิดเห็น การสัมภาษณ์ เวทีเสวนาส่งเสริมกระบวนการรับรู้ และอื่นๆ และประเด็นที่ 3 เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC – Creative LANNA)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยคณะนักวิจัยได้ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนและกิจกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และนำมาสู่กระบวนการจัดเวทีประชุมเสวนาในครั้งนี้ ซึ่งเป็นจัดประชุมภายใต้กระบวนการสร้างการรับรู้อีกครั้ง เพื่อนำเสนอในประเด็นของการขับเคลื่อนต่างๆ ที่สำคัญ ประกอบด้วย

การรับฟังแนวนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC – Creative LANNA) ซึ่งได้รับเกียรติการบรรยาย จาก นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

การนำเสนอศักยภาพความพร้อมและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC – Creative LANNA) โดย : ดร.ขวัญนภา สุขคร หัวหน้าโครงการ

การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อเติมเต็มยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (: NEC – Creative LANNA) โดย : ผศ.ดร.วันชาติ นภาศรี และร่วมจัดทำรายละเอียดโครงการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC – Creative LANNA) ด้วยฐานแนวคิด BCG Model ใน 4 อุตสาหกรรมมุ่งเน้น ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อนำเสนอบรรจุเข้าสู่แผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ด้วยแนวคิด BCG Economy ในลำดับต่อไป

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเพิ่มเติมว่า กระบวนการในวันนี้จะสามารถสร้างความชัดเจนในทิศทางยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนของลำปางโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับศักยภาพจังหวัดลำปางไปสู่การเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ให้เป็นพื้นที่ลงทุนด้านการพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลักของประเทศอย่างยั่งยืน โดยเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่ต่อยอดจากฐานวัฒนธรรมล้านนาที่ทรงคุณค่า ผสมผสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ร่วมกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับในระดับสากล และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างต่อเนื่อง

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231110105109585