Search
Close this search box.

จังหวัดกระบี่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัด

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัด จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายทศพร โชติช่วง ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่กล่าวรายงาน

โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาคณะที่ 2 สาขาเกษตร อาหาร เศรษฐกิจ หมุนเวียน พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ผู้แทนอำเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ตามแนวทางการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มสร้างกลไกที่สำคัญในการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเน้นหลักการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การรักษา ฟื้นฟูและสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินความพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาระบบนิเวศ ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมอย่างแท้จริง

โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2567 – 2570 จะดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ โดยใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่นร่วมกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนและทำให้การใช้ทรัพยากรในพื้นที่ มีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนาศักยภาพชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการนำต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติมาสร้างงานและสร้างรายได้ เช่น การสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนชุมชนสู่การสร้างรายได้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน เช่น ด้านการท่องเที่ยว การเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ตามแนวทางการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินกิจกรรม คือ ถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัด และคัดเลือกพื้นที่ชุมชนนำร่องที่มีศักยภาพ จำนวน 1 แห่ง เพื่อพิจารณาดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230124170318063