Search
Close this search box.

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดูโครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ และโครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยมี นายชาธิป รุจเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้บังคับการตำรวจภูธรกำแพงเพชร, ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ, พร้อมด้วยส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชากรและกิจการพิเศษ นำเสนอการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา นำเสนอการขับเคลื่อนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำเสนอการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะ

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รับฟังการนำเสนอโครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยวิศวกรสังคม โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนั้นพบผู้แทนนักศึกษาที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา และเดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนพ่อพอเพียง ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่ง มหาวิทยาลัยได้นำโครงการที่โดดเด่นมาจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย โครงการยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตจากอ้อยด้วยหลัก BCG Model เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอ้อยแบบครบวงจรที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โครงการนวัตกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมูลค่าสูง โดยภาคีเครือข่ายแบบจตุรภาคี โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและถ่ายทอดสู่โรงเรียนและชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนต้นแบบ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

สำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ท่านองคมนตรีได้มาตรวจเยี่ยมในปีนี้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนและผลการดำเนินโครงการเด่นในการพัฒนาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยนั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีแนวนโยบายเพื่อเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายใน เช่น สร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนของพื้นที่ ทั้งหลักสูตรระดับปริญญา (Degree) และหลักสูตรแบบไม่เน้นปริญญา (Non Degree) เพื่อสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรวิชาโทเพื่อเป็นแนวทางเลือกอาชีพที่สองให้แก่บัณฑิต และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้มีขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนร่วมให้การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายการพัฒนา ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ หน่วยงานในระดับกระทรวง ส่วนราชการระดับจังหวัดและท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน เพื่อให้การทำงานเกิดผลที่สร้างแรงขับเคลื่อนแบบองคาพยพในทุกพันธกิจ รวมถึงสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมการพัฒนาทักษะ Soft skill ของนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รวมถึงให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่ให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตอาสา มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นได้

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230921005726172