Search
Close this search box.

ตลาดชุมชนคนพอเพียง เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการจำหน่ายสินค้าชุมชน กระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

share to:

Facebook
Twitter

“ตลาดชุมชนคนพอเพียง” เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการจำหน่ายสินค้าชุมชน กระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาพอเพียง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงาน “ตลาดชุมชนคนพอเพียง” จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 12 โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับอำเภอสบเมยจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ ผลิตของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มอาชีพ กลุ่มบริการอื่นๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มรายได้ ตลอดทั้งการเผยแพร่ องค์ความรู้ในงานของส่วนราชการ ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจได้รับทราบ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ภาคการเกษตร ถือเป็นหัวใจสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพการเกษตร แต่ยังพบอุปสรรคด้านการตลาดหรือช่องทางการจำหน่ายผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เพื่อให้สามารถเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP ได้นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย อาทิ กระเทียม พริกกะเหรี่ยงไก่สด ปลาแดดเดียว ปลาส้ม ข้าวกล้อง ผ้าทอขนแกะ ผ้าทอกระเหรี่ยง และสาธิตคั่วมือ

นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ แสดงผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้กรอบนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายจังหวัด เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารของจังหวัด โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางของ BCG Model และ SDGs โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม และสภาพภูมิประเทศของจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งดำเนินการแบบเป็นองค์รวมมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไปอย่างยั่งยืน

 

ข้อมูลภาพ/ข้อมูล :

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230530114015917