Search
Close this search box.

พ่อเมืองกาฬสินธุ์ Kick of เอามื้อสามัคคี “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช. ต่อยอดสู่ความยั่งยืน

share to:

Facebook
Twitter

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดจวน จัดกิจกรรม Kick of เอามื้อสามัคคี “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช. เฟส 2 พร้อมต่อยอดความยั่งยืนไปสู่ชุมชน

วันที่ 9 ธ.ค. 2565 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้วาราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดจวนจัด Kick of เอามื้อสามัคคี “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช. ต่อยอดสู่ความยั่งยืน สร้างกระแสการรับรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จากวัฒนธรรม สู่นวัตกรรม และขยายผลกิจกรรมให้เกิดการพัฒนา ตามแนวทางระบบเศรษฐกิจแบบ BCG โดยมีนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำไปสู่การปฏิบัติ ปลูกผักสวนครัว เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒ ภายใต้แนวคิด “จะพัฒนาใครเขา ต้องพัฒนาตัวเราก่อน” โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธรเบอร์ 1 ให้แก่เครือข่ายโคกหนองนา ทั้ง 18 อำเภอ เพื่อนำไปต่อยอดสู่ครัวเรือนของประชาชนต่อไป

ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มเฟสแรกเมื่อปี 2563 และครั้งนี้ถือเป็นเฟส 2 เพื่อสานพลังในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และยา ไปสู่ทุกครัวเรือน ให้เกิดคลังอาหาร ชุมชนท้องถิ่นสามารถจัดการตนเองในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ ให้รอดพ้นจากวิกฤตสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ (โควิด19) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 110 คน เครือข่าย โคก หนอง นา ๑๘ อำเภอ จำนวน ๑๓๓ คน รวม ๒๔๓ คน นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้วาราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการปลูกพืช ปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารครบทุกครัวเรือน ๑๐๐% จำนวน ๒๑๑,๑๐๖ ครัวเรือน และได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอสื่อสารสร้างความรับรู้ 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย การปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ เพื่อให้เกิดกิจกรรมเกื้อกูลในชุมชน เกิดชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย มีถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อให้มีผักอินทรีย์บริโภค และล้อมรั้ว ล้อมรัก ด้วยผักสวนครัว เพื่อให้กิจกรรมปลูกผักสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221209175238748