Search
Close this search box.

มข. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 ว่าด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท (ICERD) เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ

share to:

Facebook
Twitter

ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 ว่าด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท (ICERD) เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ

โดยมี ศ. ดร มาริโอ้ ทาบูคานอล (Prof.Dr. Mario T. Tabucanon) ประธานสมาคม ISERD, ศ.ดร.มาจิโตะ มิฮาระ (Prof.Dr.Machito Mihara) รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้จัดงาน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย อาจารย์และนักศึกษา ผู้แทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จาก 29 ประเทศ รวม 200 คน ระหว่างวันที่ 8–10 มีนาคม 2567 โดยมีการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ 120 เรื่อง”

รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิก รวมทั้งการประชุมวิชาการ การประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท (ICERD) เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ ในการนำเสนอผลงานวิชาการวิทยาศาสตร์ทางด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน การเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับนานาชาติของสมาคมระหว่างประเทศด้านการพัฒนาชนบท สิ่งแวดล้อม และระบบการเกษตร โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้จัดงานการประชุมฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เป็นตัวแทนประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 นี้ ร่วมกับสมาคม สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท (ISERD) และ ERECON (สถาบันฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) เป็นองค์กรพัฒนาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในครั้งนี้ มีการจัดประชุมในหัวข้อ เศรษฐกิจ BIO-CIRCULAR-GREEN (BCG) เส้นทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน เรื่อง การเกษตรและนวัตกรรมอาหาร การจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาชนบท ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นเวทีให้นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา และนักวิจัยทุกสาขาวิชา องค์กรระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ได้หารือแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล งานวิจัย ข่าวสาร ความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนากระบวนการและกลยุทธ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและ การพัฒนาชนบท โดยคำนึงถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียว

ศ. ดร มาริโอ้ ทาบูคานอล (Prof.Dr. Mario T. Tabucanon) ประธานสมาคม ISERD กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีองค์กรระดับนานาชาติและหลากหลายประเทศมาประชุมร่วมกัน เป็นครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งครั้งแรกประสบความสำเร็จอย่างมาก และการประชุมครั้งนี้ได้รวมองค์ความรู้ของแต่ละประเทศ ซึ่งไม่ใช่แค่ระดับประเทศไทย แต่หมายถึงระดับโลก มีองค์ความรู้ลงสู่ชุมชน และในขณะเดียวกัน เรื่องของวารสารระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ไปสู่นานาชาติ ซึ่งมีหลากหลายวิทยาการที่เข้ามาร่วมกัน จากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่มีความประทับใจในประเทศไทยและเชื่อว่าประเทศไทย ยังมีการขับเคลื่อนได้อีกหลายมุมหลายมิติ

ศ.ดร.มาจิโตะ มิฮาระ (Prof.Dr.Machito Mihara) กล่าวว่า ในการขับเคลื่อนการเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งการที่จะเข้าไปสู่ความยั่งยืน ต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ไม่ใช่เฉพาะแค่วิทยาศาสตร์ แต่มีเรื่องของนโยบาย เรื่องของการเข้าสู่สังคมวิทยาศาสตร์และสังคมต่างๆ ต้องไปด้วยกัน โดยองค์ความรู้ที่นำมาในการประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมมือร่วมกันที่จะก้าวเข้าไปถึงการพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่งจังหวัดขอนแก่น โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการขับเคลื่อนในเรื่องของการก้าวเข้าไปสู่ความยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังมีการพาผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศไปศึกษาดูงาน เยี่ยมชมวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว และงานพัฒนาชนบท เยี่ยมชมชุมชน งานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่ชุมชน การจัดแสดงสินค้าชุมชนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รู้จักกิจกรรมและสินค้าชุมชน ที่ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ (ศูนย์มีชัย) จังหวัดขอนแก่น ศาลาไหมไทย และพื้นที่วิจัย และบ้านหัวหนอง ตำบลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อีกด้วย

 

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/147057/?bid=1