Search
Close this search box.

ผู้ว่าฯ ตราด นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน บ้านท่าระแนะ รับทราบปัญหาความต้องการ นำสู่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

share to:

Facebook
Twitter

(5 ก.ค. 66) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางฐิติพร หลาวประเสริฐ ประมงจังหวัดตราด นายไพรัช สร้อยแสง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองตราด นายไตรรัตน์ เรือนงาม ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดตราด นางสาวธัญลักณ์ อรพล ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ด่านเก่า ตราด) ลงพื้นที่ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน บ้านท่าระแนะ พบปะผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายสุมลล เง็กลี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ตลอดจนใหญ่บ้าน หมู่ 1, หมู่ 2 เข้าร่วม ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด โอกสาเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดยังได้นำผู้นำชุมชนร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากะพง และปูดำ ลงสู่ป่าชายเลนบ้านท่าระแยะแห่งนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชมชนชาวประมงบ้านท่าระแนะ พบว่าชาวชุมชนแห่งนี้อยู่อาศัยในที่ดินที่ยังไม่มีการขออนุญาตให้ถูกต้อง เนื่องจากชุมชนแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปากคลองบางพระ ป่าเกาะเจ้า และป่าเกาะลอย และอยู่ในเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตโดยมีการสำรวจข้อมูลประชาชนผู้ครอบครองที่อยู่อาศัย ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คาดว่าภายในเดือนกันยายน 2566 จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ปัญหาที่พบอีกประการคือบ้านเรือนประชาชนบางครัวเรือนมีที่อยู่อาศัยที่ขาดความมั่นคงแข็งแรง ทางจังหวัดจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแล ปรับปรุง หลังจากได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องจากภาครัฐแล้ว นอกจากนี้ยังมีปัญหากรณีเรือประมงพาณิชย์บางส่วนลักลอบเข้ามาทำประมงในเขตพื้นที่ของประมงพื้นบ้าน หรืออยู่ในแนวเขตชายฝั่ง ซึ่งทางจังหวัดได้ขอให้ชาวชุมชนช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งโดยตรงต่อประมงจังหวัดเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้ขอให้ชาวชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อส่งเสริมป่าชุมชนของป่าเลนที่สามารถจำหน่ายเครดิตคาร์บอน ตามแนวทาง BCG ตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230705171944248